Acasă

Audiere publica - REGIONALIZAREA ROMÂNIEI – între pericole și oportunități

imaginea utilizatorului Iosif Pop
POP
Iosif
Lider regional al Coaliției 52 pe regiunea Nord Vest
imaginea utilizatorului Ioan LUMPERDEAN
LUMPERDEAN
Ioan
prodecan Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca
imaginea utilizatorului radu.nicosevici
NICOSEVICI
Radu
Președinte, Academia de Advocacy
imaginea utilizatorului dorel.sandor
SANDOR
Dorel
Consultant independent
imaginea utilizatorului Vasile Surd
SURD
Vasile
Prof. univ. dr. emerit al Facultății de Geografie din Cluj Napoca
imaginea utilizatorului Vasile Dâncu
DANCU
Vasile
Președinte al Institutului Român pentru Evaluare şi Strategie, Cluj Napoca
imaginea utilizatorului serban.tiganas
TIGANAS
Serban
Președinte al Ordinului Arhitecților din România
imaginea utilizatorului Simona FIȚ
Simona
FIȚ
Consultant în transparența decizională Academia de Advocacy

Motivația

 

Guvernul a inițiat un amplu proces concomitent de regionalizare și descentralizare a României.

Acest proces se află într-o etapă de conceptualizare și fundamentare, în căutarea criteriilor care să faciliteze conturarea alternativelor viabile de regionalizare.

Înainte, însă, de a dezbate și analiza alternative de regionalizare din punct de vedere politic, cu menținerea sau nu a județelor, în câte regiuni, prin alegeri directe sau numiri, cu ce mandate, cu ce resurse, cu ce grad de autonomie și pe ce domenii, considerăm că este absolut necesară continuarea dezbaterii publice cu privire la nevoia reală de regionalizare a României.

Numai prin identificarea și evidențierea foarte clară a sensului și a utilității procesului de regionalizare, sens venit dinspre și asumat larg de către beneficiarii și actorii acestui proces, (decidenți, politicieni, academicieni, experți, lideri ai comunității, cetățeni), regionalizarea României își va putea câștiga legitimitatea și suportul public și politic necesar viabilității, sustenabilității și, mai ales, durabilității sale în timp.

Un prim demers sistematic inițiat în acest sens a fost audierea publică ,,Regionalizarea României – de ce?”, de la Timișoara, organizată în noiembrie 2012, de către Academia de Advocacy. Analiza comparativă a argumentelor colectate cu privire nevoia sau nu de regionalizare a României, reprezintă un bun fundament pentru continuarea dezbaterilor reale, pe fond cu privire la acest proces. Anexa 1 prezintă integral Sinteza audierii publice ,,Regionalizarea României – de ce?”, prezentată și diseminată public în 12 decembrie 2012, din care redăm principalele argumente și contraargumente exprimate cu privire la nevoia de regionalizare a României.

            Printre argumentele care susțin nevoia de regionalizare a României, conform sintezei Comisiei de Experți a audierii publice din noiembrie 2012, menționăm:

 • stimularea și susținerea dezvoltării economice, în general, respectiv reducerea disparităților și decalajelor economice interjudețene și interregionale;
 • eficientizarea procesului decizional public și, implicit, o mai bună gestionare a resurselor publice, precum și a tuturor resurselor disponibile, în general, prin: reducerea costurilor și a birocrației în sistemul administrativ public, corelarea deciziilor publice cu nevoi și probleme specifice, precum și cu oportunități de dezvoltare specifice, diferite și diverse de la o regiune la alta, necesitatea susținerii și chiar a accelerării descentralizării din multiple puncte de vedere, transparentizarea actului decizional public și o mai mare și mai bună accesibilitate la informații de interes public;
 • creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene, corelat cu o mai eficientă și eficace utilizare a acestor fonduri, prin posibilitatea integrării proiectelor mici, disparate la nivel local, în proiecte strategice, de anvergură la nivel regional;
 • nevoia de identificare identitară, precum și nevoia de notorietate a regiunilor, esențiale pentru întărirea spiritului de apartenență, încredere și solidaritate a populației.

Printre argumentele enunțate împotriva nevoii de regionalizare a României, conform sintezei Comisiei de Experți a audierii publice din noiembrie 2012, menționăm:

 • accentuarea disparităților interregionale, pe fondul dezvoltării accentuate și disproporționate a marilor aglomerări urbane și a capitalelor de regiuni, în detrimentul localităților periferice ale acelorași regiuni, în detrimentul orașelor mici și a zonelor rurale;
 • creșterea birocrației, datorită multiplelor schimbări legislative necesare, precum și datorită etapelor indispensabile ale tranziției;
 • fezabilitatea și chiar oportunitatea decuplării obiectivului descentralizării de cel al regionalizării, întrucât o bună descentralizare decizională se poate realiza și în afara procesului de regionalizare;
 • teama de riscul federalizării României, a enclavizării anumitor zone ale țării, a pierderii identității naționale, istorice, a federalizării chiar a UE.

Sunt argumente generice, aparent contradictorii, cu privire la nevoia de regionalizare a țării.

Tocmai din acest motiv, apreciem oportună și indispensabilă continuarea dezbaterii publice cu privire la nevoia de regionalizare a României, mergând mai departe de la acest prim rezultat obținut.

Procesul de regionalizare și descentralizare a României este un proces complex și de durată, a cărui reușită va depinde covârșitor de gradul de acceptare și implicare al cetățenilor. Cetățenii se vor implica și vor fi parte la proces atâta timp cât îi vor înțelege sensul și utilitatea.

Pentru a da sens și utilitate acestui proces, respectiv pentru a-i câștiga legitimitatea și suportul celor implicați, procesul de regionalizare și descentralizare anunțat al României trebuie să răspundă unor nevoi reale, concrete, specifice.

Cu alte cuvinte, trebuie să soluționeze problemele și pericole existente și care nu au putut fi soluționate încă, respectiv să fructifice oportunitățile nevalorificate încă sau nou create.

Conform Memorandumului adoptat de Guvern privind măsurile necesare pentru demararea procesului de regionalizare-descentralizare în România (anexa 2), statul trebuie să rezolve un important decalaj pe care îl are faţă de Europa, pentru a aduce serviciile publice şi deciziile mai aproape de cetăţeni şi pentru a-și folosi mai judicios resursele. Misiunea, asumată în acest sens de Guvern, este de a spori legitimitatea autorităţilor publice în proiectarea şi îndeplinirea unor obiective strategice la nivel regional, în plan economic, social, cultural, cu efect asupra modernizării societăţii româneşti, prin diminuarea dezechilibrelor regionale existente și corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor.

Astfel, Guvernul a aprobat, prin Memorandum, competențele ce vor fi transferate viitoarelor regiuni pentru atingerea obiectivelor strategice asumate, și anume:

-      dezvoltarea economică a regiunii – la nivelul fiecărei regiuni va exista cel puţin un centru de afaceri regional;

-      gestionarea fondurilor europene la nivel regional;

-      gestionarea şi modernizarea infrastructurii de interes regional cu privire la transportul rutier, feroviar, fluvial, maritim, aerian – la nivelul fiecărei regiuni va exista cel puţin un aeroport internaţional;

-      gestionarea infrastructurii de sănătate şi asistenţă medicală la nivel regional – la nivelul fiecărei regiuni va exista cel puţin un spital regional (cu medicină de înaltă performanţă);

-      promovarea obiectivelor de turism de interes regional;

-      amenajarea teritoriului la nivel de regiune;

-      dezvoltarea învăţământului preuniversitar tehnic şi profesional la nivel regional, precum şi a învăţământului superior – la nivelul fiecărei regiuni va exista cel puţin o universitate acreditată la nivel internaţional;

-      elaborarea unor programe de interes regional pentru dezvoltarea agriculturii în vederea încurajării accesului produselor româneşti pe pieţele interne si externe, inclusiv prin crearea de branduri regionale;

-      gestionarea programelor de protecţie socială la nivel regional;

-      protecţia mediului la nivel regional;

-      gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivel regional prin crearea unui sistem regional de intervenţie;

-      promovarea sportului de performanţă – la nivelul fiecărei regiuni va exista cel puţin un centru sportiv regional polivalent de nivel internaţional;

-      dezvoltarea culturală la nivel regional – la nivelul fiecărei regiuni va exista cel puţin un centru cultural de nivel european.

Sunt obiective importante, de referință pentru bunăstarea generală a comunităților și cetățenilor.

În ce măsura, însă, va reuși procesul de regionalizare și descentralizare inițiat de Guvern să răspundă scopului și misiunii declarate, dar mai ales, așteptărilor noastre, depinde decisiv de gradul de nostru implicare, al fiecăruia dintre noi, în fiecare din etapele procesului.

Așadar, de parcursul și conținutul evenimentelor de consultare publică în etapele cheie ale conceptualizării, fundamentării și operaționalizării procesului de regionalizare a României vor depinde eficiența, sustenabilitatea, și, mai ales, durabilitatea în timp a procesului considerat a fi ,,unul dintre cele mai mari proiecte naţionale ale României de la Revoluţie încoace.”

Drept urmare, Coaliția 52, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș Bolyai și Academia de Advocacy continuă procesul de consultare publică privind regionalizarea României prin inițierea, la Cluj Napoca, în data de 28 martie 2013, a audierii publice ,,Regionalizarea României – între pericole și oportunități”.

Inițiatorii audierii publice invită pe toți cei care cred în potențialul propriu de a contribui la un proces autentic de regionalizare a României, să își exprime opinia în cadrul audierii publice, prin formularea documentată și argumentată, în scris, a răspunsurilor la următoarele întrebări:

 • Care sunt pericolele / problemele majore specifice României, nesoluționate încă și care ar putea fi rezolvate printr-un proces de regionalizare? Argumentați.
 • Care sunt oportunitățile majore specifice României, care ar putea fi valorificate prin procesul de regionalizare? Argumentați.
 • Care sunt avantajele competitive care îndreptățesc localitatea Dumneavoastră în a primi, prin delegare, cel puțin una din competențele cuprinse în Memorandumul adoptat de Guvern privind regionalizarea și care să conducă la o guvernare regională performantă? Argumentați.

 

Cu încredere în puterea și valoarea demersurilor participative,

Comisia de Iniţiere a Audierii Publice

Iosif POPlider regional Coaliția 52, președinte Consiliul Local Civic, Cluj Napoca

Ioan LUMPERDEAN,prodecan Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca

Radu NICOSEVICI,președinte Academia de Advocacy, Timișoara

Cluj Napoca, 17 martie 2013

Atașat:

1.   Sinteza audierii publice ,,Regionalizarea României – de ce?”;

2.   Memorandumul privind adoptarea măsurilor necesare pentru demararea procesului de regionalizare-descentralizare în România, adoptat de Guvernul României, în 19 februarie 2013;

3.   Contextul angajamentului României față de Uniunea Europeană, pentru perioada 2014 – 2020;

4.   Recomandările Uniunii Europene privind regionalizarea sau nu a Statelor Membre;

5.   Concluziile Studiului ,,Organizarea administrativ – teritorială în unele state membre UE”, elaborat de Direcția Studii și Documentare Legislativă a Camerei Deputaților, Parlamentul României, în 2009;

6.   Studiu privind diferențele regionale ale calității guvernării în interiorul Uniunii Europene, elaborat de Directoratul General pentru Politică Regională al Comisiei Europene în ianuarie 2012 .

 

Notă:

Opiniile dvs. scrise pot fi transmise, până cel târziu în data de 25 martie 2013, ora 17, la adresa de email regio@advocacy.ro.

Opiniile colectate prin procedura de audiere publică se vor sintetiza, de către Comisia de Experți a audierii publice, într-un raport – sinteză, care va fi făcut public, în conferinţă de presă, în cursul lunii aprilie 2013. Raportul – sinteză va fi transmis tuturor celor care au participat la audierea publică, la adresa electronică indicată în formularul de înscriere, precum și decidenţilor politici cu responsabilităţi în domeniu. De asemenea, va fi adus la cunoștința opiniei publice prin intermediul presei, precum și prin afișarea pe site-ul www.advocacy.ro, unde va putea fi consultat alături de toate celelalte materiale specifice audierii publice.

Pentru formularea opiniei este asigurată o bibliografie selectivă a tematicii regionalizării, procedura de audiere publică, îndrumarul de formulare a opiniei scrise, specific procedurii de audiere publică, precum și modul de înscriere şi participare, la adresa web: www.advocacy.ro.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.